Our Youth Work / Ein Gwaith Ieueunctid


Our Youth Work
/ Ein Gwaith Ieueunctid

 


Working with Powys Drugs and Alcohol Centres

A weekly support group for 16-24 year olds in Newtown and area to help with substance misuse issues. We’re giving some extra support so that our young people can use the expert services provided by, for instance, CAIS and Kaleidoscope. The group will support each other in working towards and keeping a healthier lifestyle.

For further information talk to Neil Rees on 01597 825236 or email neil.rees@dpfutures.org.uk


Gweithio gyda Chanolfannau Cyffuriau ac Alcohol Powys

Grŵp cymorth bob wythnos i bobl ifanc 16-24 oed yn y Drenewydd a’r ardal gyfagos i helpu gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau. Rydym yn cynnig cymorth ychwanegol er mwyn i’r bobl ifanc allu defnyddio gwasanaethau arbenigol a gynigir er enghraifft gan CAIS a Kaleidoscope. Mae’r grŵp yn cefnogi ei gilydd wrth weithio tuag at a chynnal ffordd o fyw iach.

Am wybodaeth bellach, ffoniwch Neil Rees ar 01597 825236 neu e-bostiwch neil.rees@dpfutures.org.uk


Finding Futures

Finding Futures is a Powys-wide project for young people aged 16-25 who want some help sorting out what to do with their life. We can help with training, employment and other barriers to moving forward. Referrals can be accepted from statutory agencies, voluntary organisations or directly from young people or their families.

Some of the things we’ve achieved together so far:

  • 199 young people in the project
  • 162 young people gained skills that make them more employable
  • 52 young people have got qualifications that will help them get jobs
  • 42 young people have got jobs or become volunteers.

 

Download a copy of our 24pp report Finding Futures  (PDF file – 430kb)


Darganfod Dyfodol

Prosiect ar hyd a lled Powys yw Darganfod Dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed sydd am gymorth i gael trefn ar eu bywydau. Gallwn helpu gyda hyfforddiant, gwaith a rhwystrau eraill i symud ymlaen. Gallwn dderbyn atgyfeiriadau gan asiantaethau statudol, mudiadau gwirfoddol, neu’n uniongyrchol gan bobl ifanc neu eu teuluoedd.

Ymhlith rhai o’r pethau a gyflawnwyd gyda’n gilydd hyd yma mae:

  • 199 o bobl ifanc yn rhan o’r prosiect
  • 162 o bobl ifanc wedi magu sgiliau sy’n gwella eu cyflogadwyedd
  • 52 o bobl ifanc wedi ennill cymwysterau i’w helpu cael swyddi
  • 42 o bobl ifanc wedi cael swydd neu wedi dechrau gwirfoddoli.