Board Members / Aelodau’r Bwrdd


Meet our Board Members / Cwrdd ag Aelodau’r Bwrdd

Linda Pepper / Chair

Linda brings experience of community development and is a former Chief Executive of Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO). She is passionate about local people being involved in planning services for people in Powys and that voluntary organisations can do a lot in our communities.

Linda is acting chair of Powys Drugs and Alcohol Centres and secretary to Llandrindod Wells YMCA. She is a member of the Brecon Beacons Charitable Trust and the Millennium Stadium Charitable Trust.


Linda Pepper
/ Cadeirydd

Mae gan Linda brofiad ym maes datblygu cymunedol, ac mae’n gyn-brif weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Mae’n frwdfrydig ynghylch sicrhau fod pobl leol yn cyfrannu at gynllunio gwasanaethau ar gyfer trigolion Powys ac y gall mudiadau gwirfoddol gyflawni llawer iawn yn ein cymunedau.

Linda yw cadeirydd dros dro Canolfannau Cyffuriau ac Alcohol Powys ac yn ysgrifennydd YMCA Llandrindod. Mae’n aelod o Ymddiriedolaeth Elusennol Bannau Brycheiniog, ac Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm.

Anne John / Vice Chair

Anne brings early years’ experience, having been involved in the exciting Playgroup movement, working at local and national level to develop a training framework leading to the Foundation Phase for early years.

Anne has been Chair of Wales Pre-school Playgroups Association, Board member Council for Awards in Care, and manager for Clybiau Plant Cymru, also a freelance training consultant.


Anne John
/ Is-gadeirydd

Mae gan Anne brofiad ym maes blynyddoedd cynnar, ar ôl bod yn rhan o’r Cylchoedd Chwarae, mudiad cyffrous, ac wedi gweithio ar lefel leol a chenedlaethol i ddatblygu fframwaith hyfforddiant, arweiniodd at y Cyfnod Sylfaen ar gyfer blynyddoedd cynnar.

Mae Anne wedi cadeirio Cymdeithas Cylchoedd Chwarae cyn-ysgol Cymru, mae’n aelod o Fwrdd y Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal, a bu’n rheolwr Clybiau Plant Cymru, yn ogystal ag ymgynghorydd hyfforddi ar ei liwt ei hun.

Alan Austin / Trustee

Alan is a specialist in people management. Recently he has carried out senior HR roles with Tarmac, O2 and Scottish Provident. He is a Fellow of the Institute of Personnel and Development and has presented on a range of people management subjects at conferences, public courses and to professional groups.

Alan is now an independent HR practitioner, providing people management services to small and medium-sized organisations. He is also involved in a number of voluntary sector and community based activities.


Alan Austin
/ Ymddiriedolwr

Mae Alan yn arbenigo mewn rheoli pobl. Yn ddiweddar bu’n cyflawni rolau AD uwch gyda chwmnïau Tarmac, O2 a Scottish Provident. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Personél a Datblygiad ac wedi cyflwyno ar amrediad o bynciau ym maes rheoli pobl mewn cynadleddau, cyrsiau cyhoeddus a gyda grwpiau proffesiynol.

Erbyn hyn ymarferydd AD annibynnol yw Alan, sy’n darparu gwasanaethau rheoli pobl i fudiadau bach a chanolig eu maint. Mae hefyd yn gysylltiedig â nifer o weithgareddau’r sector gwirfoddol a chymunedol.


We welcome new Board members to join us

If you have an interest in the work of Dyfodol Powys Futures and would like to discuss joining our Board please contact info@dpfutures.org.uk.

Byddem yn croesawu aelodau newydd i’r Bwrdd

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith Dyfodol Powys ac os hoffech drafod ymuno â’r Bwrdd, cysylltwch â ni: info@dpfutures.org.uk.